Jednym z wielu zadań szkoły jest m.in. udzielanie uczniowi informacji, a przede wszystkim wspieranie go w procesie poszukiwania wiedzy o świecie. Rolą nauczyciela jest również uporządkowanie tej wiedzy i nadanie jej odpowiedniej struktury. Najczęściej wykorzystywanym w tym celu zasobem dydaktycznym jest podręcznik. Dobrze tutaj sprawdzają się WSiP podręczniki z kilku względów.

Dlaczego podręczniki WSiP są warte uwagi?

O istocie książki, o jej wartości decyduje przede wszystkim treść, forma oraz sposób organizacji przekazu. Jego funkcje dydaktyczne zależą również od poziomu i układu zawartych w niej informacji, a zdolność nauczyciela i ucznia do ich wykorzystania w dużym stopniu wpływa na końcowe efekty pracy dydaktycznej i edukacyjnej szkoły. W dobie rozwoju i upowszechniania różnych źródeł informacji uzasadnione wydaje się pytanie o znaczenie podręcznika w edukacji. Nowoczesny podręcznik musi być przygotowany do pełnienia swojej niekwestionowanej roli w procesie nauczania.

Jak funkcje dydaktyczne realizuje podręcznik WSiP?

Autorzy opracowań z zakresu dydaktyki ogólnej i szczegółowej zwracają uwagę na liczne zadania przypisane podręcznikowi, wśród których wymieniają funkcję:

  • informacyjną,
  • motywacyjną,
  • badawczą,
  • transformacyjną,
  • samokształceniową,
  • integracyjną,
  • koordynacyjną.

Te wszystkie funkcje WSiP podręczniki realizują w możliwie najpełniejszym zakresie, co je zdecydowanie na korzyść wyróżnia na rynku.

Jak uczniowie mogą korzystać z podręcznika samodzielnie?

Znaczenie ma tutaj także treść i sposobu powtarzania materiału. Podręczniki WSiP są uzupełniane o podstawowe i rozszerzone zadania, które pozwalają utrwalić wiedzę ucznia. Wielu uczniów regularnie korzysta z nich w szkole lub w domu, postępując zgodnie z instrukcjami wskazanymi przez nauczyciela. Uczniowie też wykonują często ćwiczenia bez rekomendacji nauczyciela, traktując je jako dobre praktyki powtarzania wiedzy.

Wykorzystanie podręcznika w czasie lekcji

Stopień wykorzystania książki podczas zajęć jest również wysoki w grupie badanej. Najczęściej uczniowie poszukują w czasie lekcji odpowiedzi na pytania zadawane przez nauczyciela, szukają wyjaśnień trudnych pojęć, analizują wykresy, mapy i korzystają z ilustracji. Można więc stwierdzić, że wybrany przez nauczycieli podręcznik dobrze spełnia funkcję informacyjną. Dodatkowym potwierdzeniem tego może być fakt, że uznało zawartość podręcznika za jasną i zrozumiałą dla nich.

Szkoła zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com