W opinii większości uczniów najlepszy podręcznik powinien być przede wszystkim jasny, ciekawy, napisana w języku dla nich zrozumiałym i z bogatą grafiką. Treść książki powinna być uporządkowana według działów, a następnie podzielona na konkretne tematy lekcji. Wydawnictwa WSiP podręczniki od Tania Książka najlepiej realizują te oczekiwania.

Najlepszy układ graficzny podręcznika

Najważniejsze treści powinny być umieszczone na wykresach lub tabelach lub przedstawione w formie poglądowej. Nowe pytania, pojęcia i terminy dla ucznia powinny być “narysowane” na marginesie (w formie glosariusza), a tekst pogrubiony i podkreślony. Ponadto, studenci wskazują na potrzebę zamieszczenia na końcu książki indeksu i glosariusza pojęć i terminów.

Jak najlepiej dobierać treść i grafikę do podręcznika?

Tekst książki powinien być bardzo szczegółowy, a zatem ograniczony do koniecznych wyjaśnień terminów, zjawisk oraz procesów z ich przykładami, bądź porównaniami. W miejsce obszernych opisów, książka powinna zawierać więcej rysunków, zdjęć i map, które ułatwią uczniom proces nauki, a następnie wykresy, schematy i schematy (oczywiście jasne i zrozumiałe dla ucznia). Czynnikiem zachęcającym do pracy z książką byłyby dołączone do niej płyty CD z dodatkowymi materiałami w postaci filmów, programów multimedialnych, prezentacji, animacji itp.

Idealny podręcznik w opinii uczniów

Najlepszy podręcznik według uczniów powinien być:

 • ciekawy,
 • konkretny, zwięzły, krótki,
 • jasny, czytelny, uporządkowany
 • napisane jasnym językiem, dostępnym i zrozumiałym.

Najważniejsze informacje należy według nich zaznaczyć i pogrubić. Podręcznik powinien się odznaczać kolorową i bogatą grafiką, zwłaszcza zdjęcia, rysunki, mapy. Wskazane jest także załączyć odpowiednią (niezbyt dużą) liczbę przejrzystych wykresów, diagramów i schematów. Podręczniki powinny być też zróżnicowane tematycznie, zawierać więcej informacji o Polsce.

Integralność podręcznika z otaczającym światem

Powinien on zawierać także interesujące fakty, teksty źródłowe, relacje naocznych świadków oraz podawać konkretne przykłady z życia codziennego. A nade wszystko, jak WSiP podręczniki, powinny one wyjaśnić otaczający nas świat, odpowiedzieć na pytania “z życia wzięte”, porównać procesy i zjawiska, być bardziej praktycznym zakresie. Powinny one także zapewniać zrozumienie problemów w sposób dogłębny. Aby uczniowie chętniej korzystali z książki, powinna ona wyraźnie podkreślać znaczenie i możliwość wykorzystania wiedzy w życiu.

Szkoła zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com

Jednym z wielu zadań szkoły jest m.in. udzielanie uczniowi informacji, a przede wszystkim wspieranie go w procesie poszukiwania wiedzy o świecie. Rolą nauczyciela jest również uporządkowanie tej wiedzy i nadanie jej odpowiedniej struktury. Najczęściej wykorzystywanym w tym celu zasobem dydaktycznym jest podręcznik. Dobrze tutaj sprawdzają się WSiP podręczniki z kilku względów.

Dlaczego podręczniki WSiP są warte uwagi?

O istocie książki, o jej wartości decyduje przede wszystkim treść, forma oraz sposób organizacji przekazu. Jego funkcje dydaktyczne zależą również od poziomu i układu zawartych w niej informacji, a zdolność nauczyciela i ucznia do ich wykorzystania w dużym stopniu wpływa na końcowe efekty pracy dydaktycznej i edukacyjnej szkoły. W dobie rozwoju i upowszechniania różnych źródeł informacji uzasadnione wydaje się pytanie o znaczenie podręcznika w edukacji. Nowoczesny podręcznik musi być przygotowany do pełnienia swojej niekwestionowanej roli w procesie nauczania.

Jak funkcje dydaktyczne realizuje podręcznik WSiP?

Autorzy opracowań z zakresu dydaktyki ogólnej i szczegółowej zwracają uwagę na liczne zadania przypisane podręcznikowi, wśród których wymieniają funkcję:

 • informacyjną,
 • motywacyjną,
 • badawczą,
 • transformacyjną,
 • samokształceniową,
 • integracyjną,
 • koordynacyjną.

Te wszystkie funkcje WSiP podręczniki realizują w możliwie najpełniejszym zakresie, co je zdecydowanie na korzyść wyróżnia na rynku.

Jak uczniowie mogą korzystać z podręcznika samodzielnie?

Znaczenie ma tutaj także treść i sposobu powtarzania materiału. Podręczniki WSiP są uzupełniane o podstawowe i rozszerzone zadania, które pozwalają utrwalić wiedzę ucznia. Wielu uczniów regularnie korzysta z nich w szkole lub w domu, postępując zgodnie z instrukcjami wskazanymi przez nauczyciela. Uczniowie też wykonują często ćwiczenia bez rekomendacji nauczyciela, traktując je jako dobre praktyki powtarzania wiedzy.

Wykorzystanie podręcznika w czasie lekcji

Stopień wykorzystania książki podczas zajęć jest również wysoki w grupie badanej. Najczęściej uczniowie poszukują w czasie lekcji odpowiedzi na pytania zadawane przez nauczyciela, szukają wyjaśnień trudnych pojęć, analizują wykresy, mapy i korzystają z ilustracji. Można więc stwierdzić, że wybrany przez nauczycieli podręcznik dobrze spełnia funkcję informacyjną. Dodatkowym potwierdzeniem tego może być fakt, że uznało zawartość podręcznika za jasną i zrozumiałą dla nich.

Szkoła zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com