Idealny podręcznik to taki, który pomoże przygotować ucznia do zdania egzaminów na najwyższym poziomie. Uczniowie zaklasyfikowali WSiP podręczniki (https://www.taniaksiazka.pl/wydawnictwo/wsip) jako źródło wiedzy niezbędnej do zdania egzaminów z wielu przedmiotów.

Czym odznaczają się podręczniki wydawnictwa WSiP?

Decydując o zaletach podręczników tego wydawnictwa, uczniowie najwyżej oceniali projekty graficzne (ilustracje, fotografie, zdjęcia), przystępny język, przejrzystość (“łatwo się z tego nauczyć”) oraz ciekawą prezentację tematów. Pozytywnie mówi się tutaj o grafice, wykresach – o ile nie były zbyt liczne i nie były zbyt skomplikowane. Odkryli oni ciekawe fakty i streszczenia, które pomagają poszerzyć wiedzę i zachęcają do samodzielnej nauki. To, co zachęca uczniów do korzystania z podręczników, to znajdowanie tu:

 • odpowiedzi na codzienne pytania;
 • aktualne dane;
 • zrozumiały i prosty sposób wyjaśniania zjawisk za pomocą przykładów i porównań.

Jeśli doda się do tego troskę o redakcję, estetykę książki, dobrej jakości papier, rozmiar (A5), wagę (lekka) i przystępną cenę, będziemy mieli podręczniki, których uczniowie będą chętnie używać, ucząc się każdego przedmiotu.

Prosty i nieskomplikowany język podręczników WSiP

Język używany w podręcznikach, dla niektórych prosty i zrozumiały, dla innych uczniów, często okazuje się bardzo trudny, skomplikowany, niezrozumiały. Ze względu na bardzo prosty język, jakim odznaczają się WSiP podręczniki, tłumaczenie definicji, procesów i zjawisk stało się dla uczniów zrozumiałe, precyzyjne i w rezultacie doprowadziło do zapoznania się ich nowych terminów.

Inne zalety podręczników WSiP

Zalety obejmują również wielką liczbę map, dużą przejrzystość układu książki, wyraźne wskazanie najważniejszych treści, dane statystyczne i ich zbieżność między informacjami zawartymi w formie tabel lub wykresów a danymi zawartymi w głównym tekście lekcji.

Jak podręczniki WSiP pomagają nauczycielowi w pracy?

Uczniowie zwracają również uwagę, że zachodzi korelacja między tym, co robi nauczyciel podczas lekcji, a tym, co jest zawarte w tekście książki. Zdecydowana większość z nich korzysta z treści, o których nauczyciel nie wspomniał podczas zajęć i które najprawdopodobniej zostaną uwzględnione w teście. Z drugiej jednak strony, wskazują one, że podręczniki zawierają wiele informacji, które pojawiają się podczas lekcji. Adekwatność treści książki do wymagań nauczyciela oznacza, że uczniowie korzystają z niej nie tylko podczas lekcji, ewentualnie uzupełnionych informacjami z Internetu.

Szkoła zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com

W opinii większości uczniów najlepszy podręcznik powinien być przede wszystkim jasny, ciekawy, napisana w języku dla nich zrozumiałym i z bogatą grafiką. Treść książki powinna być uporządkowana według działów, a następnie podzielona na konkretne tematy lekcji. Wydawnictwa WSiP podręczniki od Tania Książka najlepiej realizują te oczekiwania.

Najlepszy układ graficzny podręcznika

Najważniejsze treści powinny być umieszczone na wykresach lub tabelach lub przedstawione w formie poglądowej. Nowe pytania, pojęcia i terminy dla ucznia powinny być “narysowane” na marginesie (w formie glosariusza), a tekst pogrubiony i podkreślony. Ponadto, studenci wskazują na potrzebę zamieszczenia na końcu książki indeksu i glosariusza pojęć i terminów.

Jak najlepiej dobierać treść i grafikę do podręcznika?

Tekst książki powinien być bardzo szczegółowy, a zatem ograniczony do koniecznych wyjaśnień terminów, zjawisk oraz procesów z ich przykładami, bądź porównaniami. W miejsce obszernych opisów, książka powinna zawierać więcej rysunków, zdjęć i map, które ułatwią uczniom proces nauki, a następnie wykresy, schematy i schematy (oczywiście jasne i zrozumiałe dla ucznia). Czynnikiem zachęcającym do pracy z książką byłyby dołączone do niej płyty CD z dodatkowymi materiałami w postaci filmów, programów multimedialnych, prezentacji, animacji itp.

Idealny podręcznik w opinii uczniów

Najlepszy podręcznik według uczniów powinien być:

 • ciekawy,
 • konkretny, zwięzły, krótki,
 • jasny, czytelny, uporządkowany
 • napisane jasnym językiem, dostępnym i zrozumiałym.

Najważniejsze informacje należy według nich zaznaczyć i pogrubić. Podręcznik powinien się odznaczać kolorową i bogatą grafiką, zwłaszcza zdjęcia, rysunki, mapy. Wskazane jest także załączyć odpowiednią (niezbyt dużą) liczbę przejrzystych wykresów, diagramów i schematów. Podręczniki powinny być też zróżnicowane tematycznie, zawierać więcej informacji o Polsce.

Integralność podręcznika z otaczającym światem

Powinien on zawierać także interesujące fakty, teksty źródłowe, relacje naocznych świadków oraz podawać konkretne przykłady z życia codziennego. A nade wszystko, jak WSiP podręczniki, powinny one wyjaśnić otaczający nas świat, odpowiedzieć na pytania “z życia wzięte”, porównać procesy i zjawiska, być bardziej praktycznym zakresie. Powinny one także zapewniać zrozumienie problemów w sposób dogłębny. Aby uczniowie chętniej korzystali z książki, powinna ona wyraźnie podkreślać znaczenie i możliwość wykorzystania wiedzy w życiu.

Szkoła zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com

Jednym z wielu zadań szkoły jest m.in. udzielanie uczniowi informacji, a przede wszystkim wspieranie go w procesie poszukiwania wiedzy o świecie. Rolą nauczyciela jest również uporządkowanie tej wiedzy i nadanie jej odpowiedniej struktury. Najczęściej wykorzystywanym w tym celu zasobem dydaktycznym jest podręcznik. Dobrze tutaj sprawdzają się WSiP podręczniki z kilku względów.

Dlaczego podręczniki WSiP są warte uwagi?

O istocie książki, o jej wartości decyduje przede wszystkim treść, forma oraz sposób organizacji przekazu. Jego funkcje dydaktyczne zależą również od poziomu i układu zawartych w niej informacji, a zdolność nauczyciela i ucznia do ich wykorzystania w dużym stopniu wpływa na końcowe efekty pracy dydaktycznej i edukacyjnej szkoły. W dobie rozwoju i upowszechniania różnych źródeł informacji uzasadnione wydaje się pytanie o znaczenie podręcznika w edukacji. Nowoczesny podręcznik musi być przygotowany do pełnienia swojej niekwestionowanej roli w procesie nauczania.

Jak funkcje dydaktyczne realizuje podręcznik WSiP?

Autorzy opracowań z zakresu dydaktyki ogólnej i szczegółowej zwracają uwagę na liczne zadania przypisane podręcznikowi, wśród których wymieniają funkcję:

 • informacyjną,
 • motywacyjną,
 • badawczą,
 • transformacyjną,
 • samokształceniową,
 • integracyjną,
 • koordynacyjną.

Te wszystkie funkcje WSiP podręczniki realizują w możliwie najpełniejszym zakresie, co je zdecydowanie na korzyść wyróżnia na rynku.

Jak uczniowie mogą korzystać z podręcznika samodzielnie?

Znaczenie ma tutaj także treść i sposobu powtarzania materiału. Podręczniki WSiP są uzupełniane o podstawowe i rozszerzone zadania, które pozwalają utrwalić wiedzę ucznia. Wielu uczniów regularnie korzysta z nich w szkole lub w domu, postępując zgodnie z instrukcjami wskazanymi przez nauczyciela. Uczniowie też wykonują często ćwiczenia bez rekomendacji nauczyciela, traktując je jako dobre praktyki powtarzania wiedzy.

Wykorzystanie podręcznika w czasie lekcji

Stopień wykorzystania książki podczas zajęć jest również wysoki w grupie badanej. Najczęściej uczniowie poszukują w czasie lekcji odpowiedzi na pytania zadawane przez nauczyciela, szukają wyjaśnień trudnych pojęć, analizują wykresy, mapy i korzystają z ilustracji. Można więc stwierdzić, że wybrany przez nauczycieli podręcznik dobrze spełnia funkcję informacyjną. Dodatkowym potwierdzeniem tego może być fakt, że uznało zawartość podręcznika za jasną i zrozumiałą dla nich.

Szkoła zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com